Zmluvy, Objednávky, Faktúry


                       VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE

28.07.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie

PDF

28.07.2020Prístupová účelová komunikáciaPDF


       VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE                          RIADITEĽA/-KY ZÁKLADNEJ ŠKOLY

15.07.2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy

PDF


            Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

21.05.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2020

PDF


            Návrh - Záverečný účet obce Chanava za rok 2019

19.05.2020

Návrh - Záverečný účet obce Chanava za rok 2019

PDF


                         Zámer previesť majetok Obce Chanava


18.03.2020
Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

PDF


                                               ROK 2020

Zmluvy 2020

Zverejnené
Názov a popisDokument
01.01.2020
Zmluva o poskytnutí služby

PDF

17.02.2020
Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

PDF


26.03.2020
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

PDF

22.04.2020
Kúpna zmluva

PDF

15.05.2020
Dodatok č. 18 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1836/2007/UZ

PDF

29.06.2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

PDF

13.07.2020
Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu

PDF


Faktúry 2020

ZverejnenéNázov a popisDokument
15.02.2020
Január

PDF

11.03.2020
Február

PDF

21.05.2020
Marec

PDF

21.05.2020
Apríl

PDF

ROK 2019

Zmluvy 2019

Zverejnené
Názov a popisDokument
11.01.2019
Darovacia zmluva

PDF

16.01.2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov

PDF

16.01.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

PDF

27.02.2019
Dohoda o ukončení zmluvy

PDF

27.02.2019
ZMLUVA o poskytovaní poradenstva

PDF

01.03.2019
Zmluva o autokredite č.1025452

PDF

02.05.2019
Dodatok č. 17 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1836/2007/UZ

PDF

04.07.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

PDF

23.07.2019
Mandátna zmluva

PDF

03.09.2019
Darovacia zmluva

PDF

23.09.2019
Zmluva na poskytnutie služby

PDF

17.10.2019
Zmluva o dielo

PDF

12.11.2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201914796

PDF

26.11.2019
Zmluva o termínovanom úvere č. 1072/2019/UZ

ZIP

02.12.2019
Zmluva o vykonaní auditu

PDF

10.12.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1072/2019/UZ

PDF

16.12.2019
Mandátna zmluva č. MZ2019028

PDF

16.12.2019
Mandátna zmluva č. MZ2019029

PDF

Faktúry 2019

ZverejnenéNázov a popisDokument
30.04.2019
Faktúry 1. Q. 2019

PDF

30.07.2019
Faktúry 2. Q. 2019

PDF

29.10.2019
Faktúry 3. Q. 2019

PDF

31.01.2020

Faktúry 4. Q. 2019

PDFROK 2018

Zmluvy 2018

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
01.01.2018
Zmluva o pripojení-služba Gemernet internet

PDF

12.01.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávávania

PDF

22.01.2018
Rámcová kúpna zmluva

PDF

23.01.2018
Darovacia zmluva Pierott

PDF

31.01.2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

PDF

09.03.2018
Zmluva o poskytovaní poradenstva

PDF

14.03.2018
Zmluva o autokredite

PDF

15.03.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

PDF

05.04.2018
Kúpna zmluva

PDF

04.05.2018
Zmluva o vykonaní auditu

PDF

29.05.2018
Dodatok č. 16 k zmluve o kontokorentnom úvere

PDF

04.06.2018
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu

PDF

04.07.2018
Zmluva o dielo

PDF

12.09.2018
Zmluvy o termínovanom úvere

ZIP

13.09.2018
Kúpna zmluva MŠ

PDF

13.09.2018
Kúpna zmluva ZŠ

PDF


Faktúry 2018

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
02.05.2018
Faktúry 1.Q.2018

PDF

21.08.2018
Faktúry 2.Q.2018

PDF

15.11.2018
Faktúry 3.Q.2018

PDF

15.01.2019
Faktúry 4.Q.2018

PDF


ROK 2017

Zmluvy 2017

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
13.03.2017
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

PDF

02.05.2017
Zmluva o zriadení a vedení účtu v OTP Banke

PDF

25.05.2017
Dodatok č. 15 k zmluve o kontokorentnom úvere

PDF

30.05.2017
Zmluva o zbere a vývoze fekáií

PDF

31.05.2017
Zmluva o dielo-ELI AVT

PDF

13.07.2017
Zmluva o dielo

PDF

01.07.2017
Profil verejného obstaravateľa

PDF

11.08.2017
Zmluva o bežnom účte

PDF

25.08.2017
Zmluva o poskytnutí služieb

PDF

28.08.2017
Zmluvu o nájme nebytových priestorov

PDF

04.09.2017
Kúpna zmluva - MŠ

PDF

04.09.2017
Kúpna zmluva - ZŠ

PDF

29.09.2017
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov

PDF

30.10.2017
Kúpna zmluva_Rakvový vozík

PDF

24.11.2017
Zmluva o dielo Ing. Július Longai

PDF

01.12.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-OcU

PDF

01.12.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-ZŠ

PDF

29.12.2017
Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladaniu s odpadmi

PDF


Faktúry 2017

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
14.04.2017
Faktúry 1.Q.2017

PDF

03.08.2017
Faktúry 2.Q.2017

PDF

06.10.2017
Faktúry 3.Q.2017

PDF

18.01.2018
Faktúry 4.Q.2017

PDF

ROK 2016

Faktúry 2016

ZverejnenéNázov a popisDokument
05.01.2017Faktúry za rok 2016

PDFDátum poslednej aktualizácie: 2020-07-28 16:50:10

Dátum vytvorenia: 2019-10-15 09:35:00

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár