Zmluvy, Faktúry, Verejné vyhlášky, Ostatné


      VEREJNÁ VYHLÁŠKA - SKUEV3398 Slaná a Čremošná

17.09.2020Verejná vyhláška_skuev_Slaná a Čremošná

PDF

17.09.2020príloha_mapa 1_skuev_Slaná a Čremošná

PDF

17.09.2020príloha_mapa 2_skuev_Slaná a Čremošná

PDF

17.09.2020

príloha_zoznam parciel_register_"C"-skuev_Slaná a Čremošná

PDF

17.09.2020príloha_zoznam parciel_register "E"_skuev_Slaná a Čremošná

PDF                Regionálna veterinárna a potravinová správa -

                                         ODPORÚČANIE

25.08.2020
ODPORÚČANIE

PDF


                Výkrmňa pre 3.800 ks ošípaných v obci Chanava

18.08.2020
Výkrmňa pre 3.800 ks ošípaných v obci Chanava

PDF


                      VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE

28.07.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie

PDF

28.07.2020Prístupová účelová komunikáciaPDF


       VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE                          RIADITEĽA/-KY ZÁKLADNEJ ŠKOLY

15.07.2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy

PDF


              Záverečný účet OBCE CHANAVA za rok 2019

23.06.2020
Záverečný účet Obce Chanava za rok 2019

PDF


            Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

21.05.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2020

PDF


            Návrh - Záverečný účet obce Chanava za rok 2019

19.05.2020

Návrh - Záverečný účet obce Chanava za rok 2019

PDF


                         Zámer previesť majetok Obce Chanava


18.03.2020
Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

PDF


                                               ROK 2020

Zmluvy 2020

Zverejnené
Názov a popisDokument
01.01.2020
Zmluva o poskytnutí služby

PDF

17.02.2020
Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

PDF


26.03.2020
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

PDF

22.04.2020
Kúpna zmluva

PDF

15.05.2020
Dodatok č. 18 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1836/2007/UZ

PDF

29.06.2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

PDF

13.07.2020
Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu

PDF


Faktúry 2020

ZverejnenéNázov a popisDokument
15.02.2020
Január

PDF

11.03.2020
Február

PDF

21.05.2020
Marec

PDF

21.05.2020
Apríl

PDF

13.08.2020Máj

PDF

13.08.2020Jún

PDF

ROK 2019

Zmluvy 2019

Zverejnené
Názov a popisDokument
11.01.2019
Darovacia zmluva

PDF

16.01.2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov

PDF

16.01.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

PDF

27.02.2019
Dohoda o ukončení zmluvy

PDF

27.02.2019
ZMLUVA o poskytovaní poradenstva

PDF

01.03.2019
Zmluva o autokredite č.1025452

PDF

02.05.2019
Dodatok č. 17 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1836/2007/UZ

PDF

04.07.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

PDF

23.07.2019
Mandátna zmluva

PDF

03.09.2019
Darovacia zmluva

PDF

23.09.2019
Zmluva na poskytnutie služby

PDF

17.10.2019
Zmluva o dielo

PDF

12.11.2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201914796

PDF

26.11.2019
Zmluva o termínovanom úvere č. 1072/2019/UZ

ZIP

02.12.2019
Zmluva o vykonaní auditu

PDF

10.12.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1072/2019/UZ

PDF

16.12.2019
Mandátna zmluva č. MZ2019028

PDF

16.12.2019
Mandátna zmluva č. MZ2019029

PDF

Faktúry 2019

ZverejnenéNázov a popisDokument
30.04.2019
Faktúry 1. Q. 2019

PDF

30.07.2019
Faktúry 2. Q. 2019

PDF

29.10.2019
Faktúry 3. Q. 2019

PDF

31.01.2020

Faktúry 4. Q. 2019

PDFROK 2018

Zmluvy 2018

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
01.01.2018
Zmluva o pripojení-služba Gemernet internet

PDF

12.01.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávávania

PDF

22.01.2018
Rámcová kúpna zmluva

PDF

23.01.2018
Darovacia zmluva Pierott

PDF

31.01.2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

PDF

09.03.2018
Zmluva o poskytovaní poradenstva

PDF

14.03.2018
Zmluva o autokredite

PDF

15.03.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

PDF

05.04.2018
Kúpna zmluva

PDF

04.05.2018
Zmluva o vykonaní auditu

PDF

29.05.2018
Dodatok č. 16 k zmluve o kontokorentnom úvere

PDF

04.06.2018
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu

PDF

04.07.2018
Zmluva o dielo

PDF

12.09.2018
Zmluvy o termínovanom úvere

ZIP

13.09.2018
Kúpna zmluva MŠ

PDF

13.09.2018
Kúpna zmluva ZŠ

PDF


Faktúry 2018

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
02.05.2018
Faktúry 1.Q.2018

PDF

21.08.2018
Faktúry 2.Q.2018

PDF

15.11.2018
Faktúry 3.Q.2018

PDF

15.01.2019
Faktúry 4.Q.2018

PDF


ROK 2017

Zmluvy 2017

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
13.03.2017
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

PDF

02.05.2017
Zmluva o zriadení a vedení účtu v OTP Banke

PDF

25.05.2017
Dodatok č. 15 k zmluve o kontokorentnom úvere

PDF

30.05.2017
Zmluva o zbere a vývoze fekáií

PDF

31.05.2017
Zmluva o dielo-ELI AVT

PDF

13.07.2017
Zmluva o dielo

PDF

01.07.2017
Profil verejného obstaravateľa

PDF

11.08.2017
Zmluva o bežnom účte

PDF

25.08.2017
Zmluva o poskytnutí služieb

PDF

28.08.2017
Zmluvu o nájme nebytových priestorov

PDF

04.09.2017
Kúpna zmluva - MŠ

PDF

04.09.2017
Kúpna zmluva - ZŠ

PDF

29.09.2017
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov

PDF

30.10.2017
Kúpna zmluva_Rakvový vozík

PDF

24.11.2017
Zmluva o dielo Ing. Július Longai

PDF

01.12.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-OcU

PDF

01.12.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-ZŠ

PDF

29.12.2017
Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladaniu s odpadmi

PDF


Faktúry 2017

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
14.04.2017
Faktúry 1.Q.2017

PDF

03.08.2017
Faktúry 2.Q.2017

PDF

06.10.2017
Faktúry 3.Q.2017

PDF

18.01.2018
Faktúry 4.Q.2017

PDF

ROK 2016

Faktúry 2016

ZverejnenéNázov a popisDokument
05.01.2017Faktúry za rok 2016

PDFDátum poslednej aktualizácie: 2020-09-17 10:04:27

Dátum vytvorenia: 2019-10-15 09:35:00

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár