Zmluvy, Faktúry, Verejné vyhlášky, Ostatné, VZN


                             Verejné vyhlášky 
13.06.2024Predĺženie lehoty na doplnenie návrhu

PDF

03.07.2024Rozhodnutie

PDF

                              

                             Oznámenie o strategickom dokumente
10.05.2024Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Banskobystrický kraj

PDF

10.05.2024Informácia pre verejnosť

PDF

10.05.2024Oznámenie o strategickom dokumente

PDF


                                 Faktúry 2024
02.02.2024Január

PDF

03.03.2024Február

PDF

05.04.2024Marec

PDF

     NÁVRH Záverečného účtu Obce Chanava za rok 2023
13.05.2024Návrh záverečného účtu Obce Chanava za rok 2023

PDF

17.06.2024Záverečný účet obce Chanava za rok 2023

PDF


      Správne poplatky vyberané obcou Chanava (sadzobník)                                          
01.04.2024Správne poplatky vyberané obcou Chanava (sadzobník)

PDF

                             Návrh rozpočtu obce na roky 2024 - 2026
29.11.2023Návrh rozpočtu obce na roky 2024 - 2026

PDF

15.12.2023Rozpočet obce na roky 2024 - 2026

PDF

                 
                           Návrh všeobecne záväzných nariadení 2024            
02.02.2024Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na čiastočnú úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu prijímateľom opatrovateľskej služby

PDF

09.03.2024Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok pre umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

PDF

09.03.2024Návrh VZN ktorým sa zrušuje VZN č. 6/2020

PDF

09.03.2024Návrh VZN o stanovení správneho poplatku k žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov

PDF

                  
                                                       Zmluvy 2024
15.01.2024Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere a vývoze fekálií č. 12/2017/VZ

PDF

18.01.2024

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 15.12.2023

PDF

20.01.2024Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci

PDF

30.01.2024Dohoda o cene 83240006

PDF

14.02.2024Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 426/2024-10

PDF

12.04.2024Zmluva o vykonaní auditu

PDF

19.02.2024Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

PDF

                                                             
 Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Chanava

22.02.2024Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Chanava 2023

PDF


                Údaje o komunálnom odpade ŽP 6-01 za rok 2023

22.02.2024MODUL 265 Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce Chanava za rok 2023

PDF

22.02.2024MODUL 100435 Ročného výkaz o komunálnom odpade z obce Chanava za rok 2023

PDF ZÁMER PREVODU VLASTNÍCTVA MAJETKU OBCE

29.09.2023Zámer prevodu vlastníctva majetku obce 1

PDF

29.09.2023Zámer prevodu vlastníctva majetku obce 2

PDF

31.10.2023Zámer prevodu vlastníctva majetku obce 3

PDF20.07.2023Podávanie žiadostí - postup

PDF

20.07.2023Orgány obce

PDF

20.07.2023Kérelmek indítványok és beadványok

PDF

20.07.2023Sprístupnenie informácií - postup

PDF

20.07.2023Információkhoz való hozzáférés

PDF

20.07.2023Právne predpisy

PDF

20.07.2023Jogszabályok

PDF

20.07.2023Sadzobník správnych poplatkov 

PDF

20.07.2023Közigazgatási illétékek árjegyzéke

PDF

31.07.2023Sadzobník sprístupnenie informácií

PDF

31.07.2023Költségjegyzék

PDF


               NÁVRH plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2023

01.06.2023Návrh plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2023

PDF


       NÁVRH Záverečného účtu Obce Chanava za rok 2022

22.05.2023Návrh záverečného účtu Obce Chanava za rok 2022

PDF

03.07.2023Záverečný účet Obce Chanava za rok 2022

PDF


                   VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Kanalizácia Chanava

28.04.2023Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie spojené s miestnym šetrením

PDF

10.05.2023Verejná vyhláška - Oznámenie o zmene termínu ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním

PDF

10.05.2023Verejná vyhláška - Oprava chyby v písaní v písomnom vyhotovení oznámenia o zmene termínu ústneho kolaudačného konania spojeného s miestnym zistením

PDF

21.06.2023Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania a výzva na doplnenie návrhu

PDF

25.09.2023Verejná vyhláška - Pozvanie na kolaudačné konanie stavby: "Kanalizácia Chanava" spojené s miestnym zisťovaním

PDF

06.02.2024Verejná vyhláška - Rozhodnutie

PDF

                                VEREJNÁ VYHLÁŠKA  - Vodovodná prípojka

29.12.2023Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania

PDF

            
                    Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Chanava

27.04.2023Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Chanava

PDF


                   Návrh všeobecne záväzných nariadení 2023

11.04.2023Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku v školských zariadeniach obcou Chanava

PDF

27.04.2023VZN č. 1/2023 ktorým sa dopĺňa VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku v školských zariadeniach obcou Chanava

PDF

05.09.2023Návrh VZN o zrušení VZN č. 1/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Chanava

PDF

27.10.2023VZN č. 2/2023 o zrušení VZN č. 1/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Chanava

PDF

19.10.2023Návrh VZN o určení výšky príspevku v školských zariadeniach zriadených obcou Chanava

PDF

31.10.2023Návrh VZN o dani z nehnuteľností na území obce Chanava

PDF

31.10.2023Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Chanava

PDF

31.10.2023Návrh VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Chanava

PDF

04.11.2023Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Chanava

PDF

16.12.2023VZN č. 3/2023 o určení príspevku v školských zariadeniach zriadených obcou Chanava

PDF

16.12.2023

VZN č. 4/2023 o dani z nehnuteľností na území obce Chanava

PDF

16.12.2023VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Chanava

PDF

16.12.2023VZN č. 6/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Chanava

PDF

16.12.2023VZN č. 7/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Chanava

PDF

                                   
                                                 ZMLUVY 2023

19.01.2023Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

PDF

10.02.2023Zmluva o poskytovaní odborných služieb

PDF

10.02.2023Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere a vývoze fekálií č. 12/2017/VZ

PDF

16.02.2023Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

PDF

10.03.2023Dodatok k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

PDF

13.04.2023Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2015-12-02dh4

PDF

03.05.2023Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere a vývoze fekálií č. 12/2017/VZ

PDF

10.05.2023Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

PDF

22.05.2023Dohoda č. 23/31/054/799

PDF

22.05.2023Dohoda č. 23/31/054/828

PDF

22.05.2023Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/31/054/828

PDF

30.05.2023Dodatok č. 21 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1836/2007/UZ

PDF

14.06.2023Mandátna zmluva MZ202311

PDF

21.06.2023Zmluva o spolupráci

PDF

29.06.2023Nájomná zmluva č. 22/2023

PDF

13.07.2023Zmluva č. 03/2023 o vykonávaní poradenskej činnosti

PDF

20.07.2023Zmluva o dielo č. 18072023 

PDF

05.08.2023Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

PDF

02.09.2023Dodatok č. 1 ku Zmluve podľa o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti

PDF

21.09.2023Dohoda č. 23/31/054/3449

PDF

04.10.2023Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu

PDF

06.11.2023Dohoda č. 23/31/010/46

PDF

08.11.2023Dohoda o zániku zmluvy č. 03/2023

PDF

08.11.2023Zmluva č. 01/2023

PDF

10.11.2023Dodatok 1/2024

PDF

29.11.2023Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 2130/2023-29

PDF

29.12.2023Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, alebo žiaka pre rok 2024

PDF

16.12.2023Kúpna zmluva

PDF

12.12.2023Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

PDF

                                       FAKTÚRY 2023

30.05.2023Január

PDF

30.05.2023Február

PDF

30.05.2023Marec

PDF

25.09.2023Apríl

PDF

25.09.2023Máj

PDF

25.09.2023Jún

PDF

12.12.2023Júl

PDF

12.12.2023August

PDF

12.12.2023September

PDF

14.11.2023Október

PDF

14.12.2023November

PDF

11.01.2024December

PDF


            Návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2025

29.11.2022Návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2025

PDF

20.12.2022Rozpočet obce na roky 2023 - 2025 

PDF              Návrh plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2023

29.11.2022Návrh plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2023

PDF

20.12.2022Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2023

PDF                                   VEREJNÁ VYHLÁŠKA

16.08.2022Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení územného konania

PDF


              Záverečný účet obce Chanava za rok 2021

20.06.2022Záverečný účet obce Chanava za rok 2021

PDF


          Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

27.05.2022Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

PDF


          Údaje o komunálnom odpade ŽP 6-01 za rok 2021

23.05.2022MODUL 265 Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce Chanava za rok 2021

PDF

23.05.2022MODUL 100435 Ročného výkaz o komunálnom odpade z obce Chanava za rok 2021

PDF


        Údaje o komunálnom odpade ŽP 6-01 za rok 2022

27.02.2023MODUL 265 Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce Chanava za rok 2022

PDF

27.02.2023MODUL 100435 Ročného výkaz o komunálnom odpade z obce Chanava za rok 2022

PDF       NÁVRH záverečného účtu obce Chanava za rok 2021

16.05.2022Návrh záverečného účtu obce Chanava za rok 2021

PDF

        Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Chanava

25.02.2022Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Chanava za rok 2021

PDF

27.02.2023Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Chanava za rok 2022

PDF                                               Všeobecne záväzné nariadenie 2022

01.02.2022VZN č. 1/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Chanava

PDF

16.12.2022VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Chanava

PDF

16.12.2022VZN č. 3/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Chanava Dodatok č. 1

PDF

16.12.2022VZN č. 4/2022  o určení výšky príspevku v školských zariadeniach zriadených obcou Chanava

PDF

16.12.2022 VZN č. 5/2022 o úhrade za základné sociálne poradenstvo poskytované obcou Chanava

PDF


                                                VEREJNÁ VYHLÁŠKA

26.01.2022Verejná vyhláška

PDF


                       Návrh všeobecne záväzných nariadení 2022

14.01.2022Návrh VZN o poskytovaní finančných prostriedkov škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Chanava

PDF

29.11.2022Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Chanava

PDF

29.11.2022Návrh VZN o poskytovaní finančných prostriedkov škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Chanava Dodatok č. 1

PDF

29.11.2022Návrh VZN o určení výšky príspevku v školských zariadeniach zriadených obcou Chanava

PDF

29.11.2022Návrh VZN o úhrade za základné sociálne poradenstvo poskytované obcou Chanava

PDF


                                   ZMLUVY 2022

14.01.2022Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, alebo žiaka pre rok 2022

PDF

01.02.2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, alebo žiaka pre rok 2022

PDF

16.02.2022Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

PDF

03.03.2022Zmluva o dielo

PDF

29.03.2022Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere a vývoze fekálií

PDF

25.05.2022

Dodatok č. 20 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1836/2007/UZ 

Všeobecné obchodné podmienky

PDF

PDF

28.07.2022Zmluva o vykonaní auditu

PDF

22.08.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

PDF

31.08.2022Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka

PDF

                                    FAKTÚRY 2022


10.03.2022Január

PDF

18.03.2022Február

PDF

31.03.2022Marec

PDF

08.07.2022Apríl

PDF

08.07.2022Máj

PDF

08.08.2022Jún

PDF

09.09.2022Júl

PDF

12.09.2022August

PDF

26.10..2022September

PDF

18.11.2022Október

PDF

19.12.2022November

PDF

29.12.2022December

PDF


                     Rozpočet Obce Chanava na roky 2022 - 2024

14.12.2021Rozpočet Obce Chanava na rok 2022 - 2024 

PDF


                                         Návrh rozpočtu obce na roky 2022 - 2024

26.11.2021Návrh rozpočtu obce na roky 2022 - 2024

PDF


 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavné kontrolóra obce Chanava za I. polrok 2022

23.11.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chanava za I. polrok 2022

PDF

                                                               Verejná vyhláška

22.09.2021Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení územného konania

PDF

13.10.2021Upovedomenie účastníkov konania o padaní odvolania a výzva na vyjadrenie

PDF

13.10.2021Príloha: Fotokópia odvolania s prílohami

PDF

13.10.2021Príloha: Rozhodnutie č. 58/2021-0009 zo dňa 13.09.2021

PDF


                                         Výberové konanie

13.09.2021Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Chanava na obdobie 2021 - 2027

PDF


                   Záverečný účet obce Chanava za rok 2020

25.06.2021Záverečný účet obce Chanava za rok 2020

.PDF.


                  Všeobecne záväzné nariadenie 2021

25.06.2021VZN č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou

PDF

29.10.2021VZN č. 2/2021 o eGovernmente

PDF

29.10.2021VZN č. 3/2021 o ochrannom pásme pohrebiska v obci

PDF

29.10.2021VZN č. 4/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

PDF

29.10.2021VZN č. 5/2021 - Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 o určení výšky príspevku v Materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

PDF

14.12.2021VZN  č. 6/2021 o vodení psov

PDF

14.12.2021VZN č. 7/2021 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa evidovaného obcou

PDF

14.12.2021VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

PDF

14.12.2021VZN č. 9/2021 o financovaní  škôl a školských zariadení zriadených na území obce

PDF

       
           Návrh všeobecne záväzných nariadení 2021

07.06.2021Návrh všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za sociálne služby poskytované obcou

PDF

14.09.2021Návrh VZN o eGovernmente

PDF

14.09.2021Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci

PDF

14.09.2021Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska

PDF

14.09.2021Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2020 o určení výšky príspevku v Materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

PDF

25.11.2021Návrh VZN o vodení psov

PDF

25.11.2021Návrh VZN o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa evidovaného obcou

PDF

25.11.2021Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

PDF

25.11.2021Návrh VZN o financovaní  škôl a školských zariadení zriadených na území obce

PDF


                             Návrh plánu kontrolnej činnosti
                        hlavného kontrolóra za II. polrok 2021

25.05.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2021

PDF


           Návrh záverečného účtu obce Chanava za rok 2020

25.05.2021Návrh záverečného účtu za rok 2020

PDF


                                         VEREJNÁ VYHLÁŠKA

13.05.2021Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania o využití územia a výzva na doplnenie návrhu

PDF                       OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ č. 1/2021 

02.03.2021Podmienky obchodnej verejnej súťaže

PDF

02.03.2021Príloha: Záväzná ponuka

PDF

02.03.2021Príloha: Čestné vyhlásenie

PDF
   Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Chanava

24.02.2021Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

PDF

 
                                      VEREJNÁ VYHLÁŠKA
                    "SAMOSTATNÁ BAŽANTNICA RUMINCE"
22.02.2021Verejná vyhláška

PDF


                                              
                                      ZMLUVY 2021

22.02.2021Dodatok č. 2/2021

PDF

16.03.2021Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

PDF

06.04.2021Zmluva o poskytovaní služieb

PDF

12.04.2021Kúpna zmluva so zmluvou o zriadení predkupného práva

PDF

05.05.2021Príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

PDF

25.05.2021Dodatok č. 19 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1836/2007/UZ

PDF

31.05.2021Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

PDF

29.06.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

PDF

21.07.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

PDF

27.09.2021Dodatok k Zmluve o poskytnutých verejných služieb

PDF

29.09.2021Darovacia zmluva

PDF

16.11.2021Zmluva o vykonaní auditu

PDF

30.11.2021Dodatok 3/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

PDF

28.12.2021Dohoda č. 21/31/012/60 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PDF


                                                Faktúry 2021

29.03.2021Január 

PDF

10.05.2021Február

PDF

10.06.2021Marec

PDF

10.06.2021Apríl

PDF

10.08.2021Máj

PDF

10.08.2021Jún

PDF

10.09.2021Júl

PDF

20.09.2021August

PDF

05.10.2021September

PDF

06.12.2021Október

PDF

20.12.2021November

PDF

29.12.2021December

PDF                            UPOVEDOMENIE O PREDLOŽENÍ                                               ODVOLANIA PROTI ROZHODNUTIU
26.01.2021Upovedomenie o predložení odvolania proti rozhodnutiu

PDF


                     Všeobecné záväzné nariedenie

16.12.2020VZN č. 5/2020 o pravidlách požívania alkoholických nápojov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku

PDF

16.12.2020VZN č. 6/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku 

PDF

16.12.2020VZN č. 7/2020 o financovaní školských zariadení zriadených obcou

PDF

16.12.2020VZN č. 8/2020 o určení mesačného príspevku v školských zariadeniach zriadených obcou

PDF

16.12.2020VZN č. 9/2020 o určení školského obvodu Základnej školy zriadenej obcou

PDF

16.12.2020VZN č. 10/2020 o financovaní Cirkevnej materskej školy zriadenej na území obce

PDF


                     Rozpočet Obce Chanava na roky 2021 - 2023

16.12.2020Rozpočet Obce Chanava na roky 2021 - 2023

PDF


  Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania

10.12.2020Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania

PDF

10.12.2020Prílohy

PDF


                            Všeobecne záväzné nariadenie

02.12.2020VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

PDF

02.12.2020VZN č. 2/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce

PDF

02.12.2020VZN č. 3/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce

PDF

02.12.2020VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

PDF


                  Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 

30.11.2020Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 

PDF


                           NÁVRH Všeobecne záväzných nariadení                          

30.11.2020Návrh VZN č. 5/2020 o pravidlách požívania alkoholických nápojov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku

PDF

30.11.2020Návrh VZN č. 6/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku

PDF

30.11.2020Návrh VZN č. 7/2020 o financovaní školských zariadení zriadených obcou

PDF

30.11.2020Návrh VZN č. 8/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školských zariadeniach zriadených obcou

PDF

30.11.2020Návrh VZN č. 9/2020 o určení školského obvodu Základnej školy zriadenej obcou

PDF

30.11.2020Návrh VZN č. 10/2020 o financovaní cirkevnej Materskej školy zriadenej na území obce

PDF


                 Návrh plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2021

27.11.2020Návrh plánu kontrolnej činnosti od 1.1.2021 do 30.6.2021

PDF


      VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE O ZASTAVENÍ                                               ÚZEMNÉHO KONANIA

25.11.2020Verejná vyhláška - Rozhodnutie

PDF


       VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ                                            KONANIA

01.10.2020Verejná vyhláška - Rozhodnutie

PDF

         VEREJNÁ VYHLÁŠKA - SKUEV3398 Slaná a Čremošná

17.09.2020Verejná vyhláška_skuev_Slaná a Čremošná

PDF

17.09.2020príloha_mapa 1_skuev_Slaná a Čremošná

PDF

17.09.2020príloha_mapa 2_skuev_Slaná a Čremošná

PDF

17.09.2020

príloha_zoznam parciel_register_"C"-skuev_Slaná a Čremošná

PDF

17.09.2020príloha_zoznam parciel_register "E"_skuev_Slaná a Čremošná

PDF


                Regionálna veterinárna a potravinová správa -

                                         ODPORÚČANIE

25.08.2020
ODPORÚČANIE

PDF


                Výkrmňa pre 3.800 ks ošípaných v obci Chanava

18.08.2020
Výkrmňa pre 3.800 ks ošípaných v obci Chanava

PDF


                      VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE

28.07.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie

PDF

28.07.2020Prístupová účelová komunikáciaPDF


       VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE                          RIADITEĽA/-KY ZÁKLADNEJ ŠKOLY

15.07.2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy

PDF


              Záverečný účet OBCE CHANAVA za rok 2019

23.06.2020
Záverečný účet Obce Chanava za rok 2019

PDF


            Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

21.05.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2020

PDF


            Návrh - Záverečný účet obce Chanava za rok 2019

19.05.2020

Návrh - Záverečný účet obce Chanava za rok 2019

PDF


                         Zámer previesť majetok Obce Chanava


18.03.2020
Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

PDF


                                               ROK 2020

Zmluvy 2020

Zverejnené
Názov a popisDokument
01.01.2020
Zmluva o poskytnutí služby

PDF

17.02.2020
Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

PDF


26.03.2020
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

PDF

22.04.2020
Kúpna zmluva

PDF

11.05.2020Dodatok č. 1

PDF

15.05.2020
Dodatok č. 18 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1836/2007/UZ

PDF

29.06.2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

PDF

13.07.2020
Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu

PDF

20.08.2020Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve

PDF

22.09.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

PDF

23.09.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

PDF

01.10.2020Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo č. 22/2006 IS

PDF

23.11.2020Dohoda č. 20/31/012/59 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bodu 5. zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PDF

25.11.2020Zmluva o poskytnutí služby č. EXM2020001

PDF

10.12.2020Dohoda č. 20/31/010/31 

PDF

18.12.2020Zmluva o výpožičke 

PDF


Faktúry 2020

ZverejnenéNázov a popisDokument
15.02.2020
Január

PDF

11.03.2020
Február

PDF

21.05.2020
Marec

PDF

21.05.2020
Apríl

PDF

13.08.2020Máj

PDF

13.08.2020Jún

PDF

25.11.2020Júl

PDF

25.11.2020August

PDF

25.11.2020September

PDF

05.02.2021Október

PDF

05.02.2021November

PDF

05.02.2021December

PDF

ROK 2019

Zmluvy 2019

Zverejnené
Názov a popisDokument
11.01.2019
Darovacia zmluva

PDF

16.01.2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov

PDF

16.01.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

PDF

27.02.2019
Dohoda o ukončení zmluvy

PDF

27.02.2019
ZMLUVA o poskytovaní poradenstva

PDF

01.03.2019
Zmluva o autokredite č.1025452

PDF

02.05.2019
Dodatok č. 17 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1836/2007/UZ

PDF

07.05.2019Kúpna zmluva

PDF

04.07.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

PDF

23.07.2019
Mandátna zmluva

PDF

03.09.2019
Darovacia zmluva

PDF

23.09.2019
Zmluva na poskytnutie služby

PDF

17.10.2019
Zmluva o dielo

PDF

12.11.2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201914796

PDF

26.11.2019
Zmluva o termínovanom úvere č. 1072/2019/UZ

ZIP

02.12.2019
Zmluva o vykonaní auditu

PDF

10.12.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1072/2019/UZ

PDF

16.12.2019
Mandátna zmluva č. MZ2019028

PDF

16.12.2019
Mandátna zmluva č. MZ2019029

PDF

Faktúry 2019

ZverejnenéNázov a popisDokument
30.04.2019
Faktúry 1. Q. 2019

PDF

30.07.2019
Faktúry 2. Q. 2019

PDF

29.10.2019
Faktúry 3. Q. 2019

PDF

31.01.2020

Faktúry 4. Q. 2019

PDFROK 2018

Zmluvy 2018

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
01.01.2018
Zmluva o pripojení-služba Gemernet internet

PDF

12.01.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávávania

PDF

22.01.2018
Rámcová kúpna zmluva

PDF

23.01.2018
Darovacia zmluva Pierott

PDF

31.01.2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

PDF

09.03.2018
Zmluva o poskytovaní poradenstva

PDF

14.03.2018
Zmluva o autokredite

PDF

15.03.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

PDF

05.04.2018
Kúpna zmluva

PDF

04.05.2018
Zmluva o vykonaní auditu

PDF

29.05.2018
Dodatok č. 16 k zmluve o kontokorentnom úvere

PDF

04.06.2018
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu

PDF

04.07.2018
Zmluva o dielo

PDF

12.09.2018
Zmluvy o termínovanom úvere

ZIP

13.09.2018
Kúpna zmluva MŠ

PDF

13.09.2018
Kúpna zmluva ZŠ

PDF


Faktúry 2018

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
02.05.2018
Faktúry 1.Q.2018

PDF

21.08.2018
Faktúry 2.Q.2018

PDF

15.11.2018
Faktúry 3.Q.2018

PDF

15.01.2019
Faktúry 4.Q.2018

PDF


ROK 2017

Zmluvy 2017

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
13.03.2017
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

PDF

02.05.2017
Zmluva o zriadení a vedení účtu v OTP Banke

PDF

25.05.2017
Dodatok č. 15 k zmluve o kontokorentnom úvere

PDF

30.05.2017
Zmluva o zbere a vývoze fekáií

PDF

31.05.2017
Zmluva o dielo-ELI AVT

PDF

13.07.2017
Zmluva o dielo

PDF

01.07.2017
Profil verejného obstaravateľa

PDF

11.08.2017
Zmluva o bežnom účte

PDF

25.08.2017
Zmluva o poskytnutí služieb

PDF

28.08.2017
Zmluvu o nájme nebytových priestorov

PDF

04.09.2017
Kúpna zmluva - MŠ

PDF

04.09.2017
Kúpna zmluva - ZŠ

PDF

29.09.2017
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov

PDF

30.10.2017
Kúpna zmluva_Rakvový vozík

PDF

24.11.2017
Zmluva o dielo Ing. Július Longai

PDF

01.12.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-OcU

PDF

01.12.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-ZŠ

PDF

29.12.2017
Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladaniu s odpadmi

PDF


Faktúry 2017

Zverejnené
Názov a popis
Dokument
14.04.2017
Faktúry 1.Q.2017

PDF

03.08.2017
Faktúry 2.Q.2017

PDF

06.10.2017
Faktúry 3.Q.2017

PDF

18.01.2018
Faktúry 4.Q.2017

PDF

ROK 2016

Faktúry 2016

ZverejnenéNázov a popisDokument
05.01.2017Faktúry za rok 2016

PDFDátum poslednej aktualizácie: 2024-07-03 10:25:15

Dátum vytvorenia: 2019-10-15 09:35:00

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár